Adatvédelmi Nyilatkozat
www.magyarvagyok.com, magyarvagyok.hu


Utolsó módosítás: 2012.05.27

1. Preambulum

Hunion LLC, (Kabai Zoltán, Kovács Lóránt) (a továbbiakban: Szolgáltató) www.magyarvagyok.com és www.magyarvagyok.hu domain néven elérhető honlapjainak (a továbbiakban: Honlap) célja közösségi portál működtetése és a világ magyarjai részére nyújtott tartalomszolgáltatás.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat
(a továbbiakban: Felhasználó) a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával Felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.


2. Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

 • a.)  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 • b.)  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 • c.)  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • d.)  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 • e.)  Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

 • f.)  Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

 • g.)  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 • h.)  Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 • i.)  Közösségi oldal: közösség alkotására, ismerősök gyűjtésére, események megjelenítésére használt weboldal (Hi5, Facebook).

 • j.)  Alkalmazás: közösségi oldal által lehetővé tett funkció, amely segítségével a Szolgáltató oldalán megjelenített tartalom a „Megosztás” gomb Felhasználó általi megnyomásával a közösségi oldalon megjelenítésre kerül a Felhasználó nevében, ismerősei részére. Alkalmazás továbbá a Felhasználó általi közösségi oldal adatlapjáról történő képek átvétele.

3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Szolgáltató adatai
Név: Hunion LLC.
Lakcím: 701. W. Buena ave, apt1. Chicago IL 60613
Elektronikus levélcím: info@magyarvagyok.com
Telefonszám: +1.773.295.7781

4. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a személyes adatokat kezelő adatkezelő köteles az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel végett az adatkezelésre vonatkozó információkat bejelenteni.
Magyarvagyok adatkezelési nyílvántartási azonosító: 40440


5. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja

 • a.)  Az adatkezelés, így a Honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító adatok a felhasználó jogosultságának az azonosítása, belső internetes közösség alkotása és a felhasználók megismerhetősége céljából történik.

 • b.)  Az adatkezelésre a MagyarVagyok Honlapot igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. Felhasználó a hozzájárulást a regisztrációval adja meg.

 • c.)  A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.


6. A kezelt adatok köre

 • a.)  Felhasználó esetében a Honlap használata során az adatkezelő rögzíti Felhasználó IP címét, a Honlap oldalletöltéseinek idejét, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá. A Honlapon nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.
  A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. Felhasználó személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

 • b.)  Regisztrált Felhasználó esetében a Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

  • A regisztrációhoz szükséges családnév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, nem, születési idő

  • A regisztrációt követően önkéntesen megadott adatok:

   • Becenév/Művésznév
   • A Honlap látogatásának a célja: csak körülnézek, barátkozni szeretnék, férfiakkal ismerkednék, hölgyekkel ismerkednék
   • Családi állapot
   • Vallás
   • Foglalkozás
   • Anyanyelv
   • Beszélt nyelvek
   • Egyéb megadni kívánt adat
   • Képek
   • Videók
   • Elérhetőség: második e-mail cím, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, Google Talk, AIM, ICQ, Skype, mobil- és vezetékes telefonszámok, ország, város, megye
   • Tanulmányok: ország, megye, város, iskola, egyetem, szak, kar, látogatási időszak
   • Érdeklődési körök: kedvenc zeneszámok, kedvenc filmek, kedvenc TV műsorok, kedvenc könyvek
   • Közösségi oldaltól átvett képek, egyéb adatok

  • Felhasználó által nyílvános megadott adatokhoz (név, kép) – kivéve jelszó – a Honlap összes felhasználója és látogatója hozzáfér.

  • Felhasználó választásától függően a Honlap felhasználói és látogatói megismerhetik az adatait és az oldalon használt szolgáltatásait,amennyiben ezt a Felhasználó engedélyezi.


7. Az adatkezelés célja

 • A személyes adatok kezelésének célja:
  • a Honlap látogatói, a Honlap használatához szükséges jogosultságának az ellenőrzése;
  • az adatlapon megjelenő Felhasználó döntése alapján megadott adatok esetén belső internetes közösség alkotása, felhasználók azonosítása
  • az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra
  • közösségi tevékenységhez kapcsolódó adatok esetén az adatkezelés célja a belső internetes közösség informálása a közösségben zajló tevékenységről
 • Az adatkezelés a fenti célokból, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 • Az alkalmazás használata során a Szolgáltató a közösségi oldalaktól adatokat kap, amelyeket az alkalmazás használatához szükséges ideig és célból használja. A Szolgáltató nem jogosult az adatokat más célra felhasználni, értékesíteni, továbbadni, marketing célra felhasználni, vagy bármilyen módom másnak átadni. Az alkalmazás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 • Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

 • Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – Felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.


8. Az adatkezelés időtartama

 • a.)  A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart. Hírlevélre történő feliratkozás esetén a megadott e-mail cím kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

 • b.)  A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 7 napig tárolja.

 • c.)  A közösségi oldalaktól kapott adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a Felhasználó az alkalmazást használja és amíg a Felhasználó az adatok törlését a közösségi oldalaktól illetve a Szolgáltatótól nem kéri. Az alkalmazás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a legutolsó használattól számított 7 napig tárolja a rendszer az adatokat.

 • d.)  Az adatok törlésére – Felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által – az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.


9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

 • a.)  Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 • b.)  Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe.

 • c.)  Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.


10. Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 • a.)  Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.

 • b.)  Szolgáltató Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

 • c.)  A tájékoztatás a honlapon keresztül történik.

 • d.)  Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatait helyesbíteni vagy azokat törölni.

 • e.)  Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  Cím: Hunion LLC, 701 W Buena ave Apt1, Chicago, IL, 60613
  Email: info@magyarvagyok.com
  Telefonszám: +1.773.295.7781

 • f.)  Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az info@magyarvagyok.com e-mail címen.

 • g.)  Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz fordulhat
  (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

 • h.)  Elektronikus levélcímek felhasználása

  • Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbi meghatározott esetben használja fel.

  • Az email-címek felhasználására kizárólag Felhasználó regisztrációja során egy aktiváló/tájékoztató e-mail küldésekor kerül sor. Szolgáltató Felhasználó részére nem küld hírlevelet, amennyiben a Felhasználó ezt jelezte az Adatkezelési felületen, vagy lemondó levél küldésével.

 • h.)  Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása

  • Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

  • Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2012, Május 27.


11. Jogi nyilatkozat

A www.magyarvagyok.com, www.magyarvagyok.hu honlapon megjelenő tartalom, így a cikkek, a grafikák, a sajtófotók, a honlap grafikája vagy bármely más szerzői mű (továbbiakban „Tartalom”) szerzői jogi oltalom alatt áll.

A Tartalom szerzői vagyoni jogainak jogosultja maga a tartalom szerzője. (továbbiakban „Jogosult”). A Tartalom szabadon másolható a szerző feltüntetése mellet.

Erre tekintettel tilos a Tartalom bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása a Jogosult írásbeli engedélye nélkül.

Ez a tilalom nem érinti az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben szabályozott szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

A Tartalom idézésére, átvételére kizárólag a forrás és a szerző feltüntetésével van lehetőség.

A szerzői jogok megsértése polgári jogi, sőt akár büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A Jogosult fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályokban biztosított igényeit a jogsértőkkel szemben érvényesítse.

A Jogosult törekszik a gyors, pontos és hiteles tájékoztatásra, a tájékoztatásból eredő esetleges károkért azonban a Jogosult felelősséget nem vállal.