Általános Szerződési Feltételek
www.magyarvagyok.com, magyarvagyok.hu


Üdvözöljük a Hunion LLC (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.magyarvagyok.com, www.magyarvagyok.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szolgáltatását bármely Felhasználó felé megtagadja.
A regisztrációval létrejött szerződés magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt Szolgáltató nem iktatja, így utóbb nem férhető hozzá.
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szolgáltató

Szolgáltató adatai
Név: Hunion LLC.
Lakcím: 701. W. Buena ave, apt1. Chicago IL 60613
Elektronikus levélcím: info@magyarvagyok.com
Telefonszám: +1.773.295.7781
Adatkezelési nyílvántartási azonosító: 40440


2. Igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 • 1.)  a Honlapon való regisztráció során Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a családnevét, keresztnevét, e-mail címét, jelszavát, nemét, születési idejét;

 • 2.)  a jelszó titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős;

 • 3.)  Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket elolvasta, megértette és annak megfelelően fog eljárni;

 • 4.)  Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltató és más felhasználók szellemi alkotásaihoz fűződő jogait tiszteletben tartja.


A szolgáltatás ingyenesen érhető el.

3. Honlapon folytatott tevékenység

A Honlap célja közösségi portál működtetése és a világ magyarjai részére nyújtott tartalomszolgáltatás.

4. Regisztráció

 • a.)  A Honlap böngészéséhez nincs szükség regisztrációra.

 • b.)  Ahhoz, hogy Felhasználó a Honlap tagja lehessen érvényes regisztráció szükséges. Ennek során Felhasználónak meg kell adnia a családnevét, keresztnevét, e-mail címét, jelszavát, nemét, születési idejét.

 • c.)  A regisztráció során megadott adatoknak teljesnek, időszerűnek és a valóságnak megfelelőnek kell lenniük. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy regisztráció során megadott információk az időszerűség, teljesség és valóságnak megfelelőség érdekében frissítésre kerülnek.

 • d.)  A regisztráció megtörténtét követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztrációs folyamat sikerességéről, felhasználónevéről és jelszaváról. Sikeres regisztrációt követően Felhasználó bejelentkezhet a Honlapon, ezt követően pedig elkezdheti a közösségépítést.

 • e.)  A jelszó titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felel. Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, ha a felhasználói azonosítóval történő bármilyen jogosulatlan használatról tudomást szerez.

 • f.)  A „Profilom módosítása” menüpont alatt Honlapra történő belépést követően Felhasználó jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően további adatokat megadni.

 • g.)  Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a honlapon keresztül. A Felhasználó felhasználói adatai a törlés szándék jelzése után követően 7 napon belül automatikusan törli a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

 • h.)  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint valótlan adatot adtak meg, bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető. Felhasználó csak egy felhasználónév alatt lehet jelen a Honlapon, ellenkező esetben a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyik vagy összes regisztrációt törölje. A törlés ellen Felhasználó utóbb nem élhet panasszal vagy más jogorvoslattal. Ezzel okozott esetleges kárért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 • i.)  Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációjának törlését követően Szolgáltató döntésétől függően vagy az összes Felhasználó által elhelyezett tartalom is törlésre kerül, vagy hozzáférhető marad a honlapon Felhasználó által elhelyezett tartalom név nélkül, amely esetben Felhasználó továbbra is felel a honlapon elhelyezett tartalomért

5. Felhasználó magatartása, tartalommal kapcsolatos kérdések

 • a.)  Szolgáltató a saját szerkesztett tartalom vonatkozásában tartalomszolgáltatónak, míg Felhasználók által a Honlapon megjelenített tartalom, fórumokhoz, témákhoz fűzött hozzászólások, a saját profil kialakítása, a csevegés tartalma vonatkozásában az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (továbbiakban: Ektv.) szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

 • b.)  Felhasználó vállalja, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és tiszteletben tartja más személyek (ideértve, de nem kizárólagosan a természetes személyeket, jogi személyeket, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, stb.) jogait.

 • c.)  Felhasználó kijelenti, hogy a Honlap használata során nem követ el jogsértést. Így különösen, de nem kizárólagosan:

  • a Honlap használata során nem követ el más személyek sérelmére zaklatást, rágalmazást, becsületsértést;
  • a Honlap használata során nem követ el bűncselekményt, nem tesz elérhetővé kizárólag 18 éven felüliek számára megtekinthető tartalmat, amennyiben ez nem 18 éven felülieknek kijelölt tartalom.
  • a Honlap használata során mások szellemi alkotáshoz (pl. szerzői mű, védjegy, know-how, stb.) fűződő jogait tiszteletben tartja, azokat nem sérti meg;
  • a Honlap használata során tiszteletben tartja mások személyhez fűződő jogait (pl. jóhírnév, képmás védelme, stb.) és mások adatait (pl. fénykép, név) jogosulatlanul nem használja fel.

 • d.)  Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a honlapra elhelyezett tartalmat, és mint közvetítő szolgáltató nem is felelős a továbbított információkért. Az elhelyezett tartalmakért és azok valóságáért kizárólag Felhasználó felelős. Felhasználó ugyanakkor elismeri, hogy Szolgáltató jogosult Felhasználó által a honlapon elhelyezett tartalmat ellenőrizni és hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa a honlapról azokat a tartalmakat, amelyeket jogellenesnek, mások személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, rágalmazónak, becsületsértőnek, obszcénnak, vagy bármilyen szempontból kifogásolhatónak ítél. Úgyszintén hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat, amelyek megítélése szerint sértik más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, egyéb jogosultságát, illetve megszegik a jelen Általános Szerződési Feltételekbe foglalt szabályokat.

 • e.)  Ezenfelül Szolgáltató jogosulatlan tevékenységnek tekinti többek között Szolgáltató informatikai rendszerének védelmét, elérhetőségét, integritását sértő magatartást, Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom felhasználását, Szolgáltató rendszerébe való jogosulatlan behatolást, vagy annak kísérletét, jogellenes cselekmények elkövetésére való felhívást. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jogosulatlan tevékenységet kifejtőkkel szemben igényeit érvényesítse.

 • f.)  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti intézkedésekre szolgáltató saját belátása szerint – külön bírósági vagy egyéb eljárás nélkül – jogosult és saját belátása szerint megítélheti a fenti intézkedések érdekében a fent meghatározott kérdéseket (így különösen valamely tevékenység jogszerűségét vagy jogellenességét).

 • g.)  Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató Felhasználó által elérhetővé tett tartalmak tekintetében elsősorban szerzői jogba, védjegyoltalomba ütköző vagy egyéb, Ektv.-ben meghatározott jogellenes tartalomra vonatkozó, az Ektv. szerinti értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Ektv. által előírt intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez esetben Szolgáltató írásbeli tájékoztatásának minősül a szolgáltató által Felhasználó által megadott e-mail címre Szolgáltatóhoz érkezett értesítésről küldött tájékoztatás. Tudomásul veszi és elismeri, hogy ebben az esetben Szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés megtagadásáért.

 • h.)  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.)

6. Fórum

 • a.)  Szolgáltató lehetővé teszi Felhasználó részére, hogy a Honlap fórumán részt vegyenek, azaz a Honlap tartalmát kommentárral lássák el, más felhasználókkal üzenetet váltsanak, az épp bejelentkezett felhasználókkal online csevegjenek.

 • b.)  Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy valamely hozzászólás Felhasználóra nézve sértő, dehonesztáló, zavaró, félrevezető, hamis állítást tartalmazó, stb., Szolgáltatóhoz fordulhat a tartalom törlése iránt. Szolgáltató bejelentés esetén a jogsértő tartalmat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja.

 • c.)  Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató szigorúan szűrheti a hozzászólásokat, elkerülendő az ún. "ingyenes" fórumokon általánossá váló sértegetést.

7. Szavatosság kizárása

 • a.)  Szolgáltató – a fenti rendelkezésekre is tekintettel – kizár minden felelősséget a szolgáltatása igénybevétele során Felhasználó által elhelyezett tartalom hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért és rendelkezésre állásáért, illetőleg Felhasználó által tanúsított magatartásért.

 • b.)  A szolgáltatás ingyenességére is tekintettel Felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy Szolgáltató – a jogszabályok szerint ki nem zárható felelősségtől eltekintve – nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás, az azon elérhető tartalmak minden szavatosság nélkül, abban a formában, ahogy vannak kerülnek rendelkezésre bocsátásra.

8. Kártérítés, kártalanítás

 • a.)  Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználói nevének, jelszavának felhasználásával valósul meg. Szolgáltató felhívja figyelmét arra, hogy felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő megadásával okozott kárért is Felhasználó felel, ezért ezen adatainak kiadását minden esetben fontolja meg.

 • b.)  Felhasználó belegyezik abba, hogy Szolgáltatót kártalanítja minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás Felhasználó általi használata során tanúsított magatartásával függ össze, vagy abból ered, ideértve bármilyen követelést, költséget is, amely ennek kapcsán keletkezik. Ebben az esetben Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail cím útján értesíti Felhasználót az igényről, vagy annak érvényesítéséről.

9. A honlap nemzetközi használata

 • a.)  Az Internet globális jellege miatt Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy minden, a felhasználóra vonatkozó, vagy a tartalmat érintő helyi szabályt betart.

10. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 • a.)  Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

 • b.)  Az Általános Szerződési Feltételek jelenlegi szövegének hatályba lépési dátuma: 2012, Május 27.