Történelem

   

A magyar címer története
A címer- Bertényi Iván meghatározása szerint- a középkori fegyverhasználaton alapuló, olyan, legtöbbször pajzs alakú jelvény, melyet magánszemélyek vagy testületek megkülönböztető jeleként használnak. És habár a XVI sz.-ig szokták számítani az ún. élő heraldika korát, egyes címerek ma is élnek, cseppet sem veszítve értékükből.
A tihanyi apátság alapítólevele
(1055)   Az oszthatatlan Szentháromság nevében! András, Isten kegyelméből a magyarok legyőzhetetlen királya.
Az 1945. február 11-i budai kitörés hőseinek igazsága
Az 1944-es, fekete év végére súlyos hadi helyzet alakult ki a tengelyhatalmak országai számára – a franciaországi és a belgiumi harcokat most nem is említve – a keleti fronton mind Lengyelországban, mind pedig a Kárpát-medencében, hazánk területén. Románia 1944.
Az Árpád-ház családfája
   
Megyei címerek
  Bács-Kiskun megye címere   Álló, hasított a tárcsapajzs, jobb oldali kék mezejében mezítlábas, vörös csuhás, ezüstköpenyt (paenulát) viselő, jobbjában fekete keresztvasú ezüstpallost, baljában aranyos könyvet tartó, ezüstös szakállú és hajú, aranyglóriás férfialak lebeg.
RÁKÓCZI KIÁLTVÁNYA  a keresztény világhoz  a szabadságharc okairól és céljáról
A keresztyén világ minden fejedelmeinek és respublikáinak, úgy egyéb akármelly, akárminémű állapotú, betsületű, méltóságú, tisztű és felsőségű rendeknek.  Mi felsővadászi Rákóczi Ferencz, Istennek kegyelmébül fejedelem, Saáros vármegyének főispánnya, mukácsi és makoviczai herceg, Sáros-Pataknak, Tokajnak, Regécnek, Etsednek, Somlyónak, Ledniczének, Szerentsnek, Ónodnak örökös ura.
Szent István király első törvénykönyve
(1001 körül) Előszó a királyi törvényhez   Az isteni kegyelem uralkodása alatt.  A királyi méltóságnak a keresztény hit tápláló erejével véghezvitt alkotásai fényesebbek és erősebbek szoktak lenni más méltóságok műveinél.
Szent István király második törvénykönyve
(1030-1038 között)   1. A király adományáról az egyháznak Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két házzal, ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel és harminc aprójószággal. Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök.   2.
Történelmi zászlók
A Történelmi zászlósor néven ismert zászlók együttese 1985 óta része a magyar katonai, állami és helyi ünnepségeknek. A zászlósor a magyar hadi múlt legjellemzőbb zászlótípusait vagy a magyar hadtörténet leghíresebb korszakaihoz kapcsolódó zászlókat vonultatja fel. A Történelmi zászlósor nem minden tagját vonultatják fel az ünnepségeken.
Mátyás Corvinái
  A reneszánsz kor egyik legnagyobb és legértékesebb magyar gyűjteménye Mátyás király könyvtárában a Bibliotheca Corvinianában (Corvina Könyvtárban) található. A hatalmas tárral rendelkező könyvtár melynél nagyobb csak V. Miklós pápának volt az 1400-as évek közepén egyedülálló színvonalat képviselt.

673 cikk | 1 / 68 oldal